Probă scrisă
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
PROFESORI
Varianta 3
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)


1. Noțiunile fundamentale sunt aspecte abordate primordial de Teoria Educației Fizice și Sportului.
(15 puncte).
a. Definiți educația fizică. (2 puncte).
b. Prezentați cele trei elemente ale motricității. (6 puncte).
c. Scrieți trei clasificări diferite ale sporturilor. (3 puncte).
d. Prezentați tipologia capacității motrice. (4 puncte).

2. Priceperile motrice reprezintă, alături de deprinderile motrice, rezultate ale învățării motrice.
(15 puncte).
a. Definiţi priceperile motrice. (4 puncte).
b. Menționați cinci caracteristici ale priceperilor motrice. (5 puncte).
c. Prezentaţi tipologia priceperilor motrice. (6 puncte).

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


1. Calitățile motrice reprezintă însușiri ale organismului, concretizate în capacitatea de a efectua
acțiuni de mișcare cu anumiți indici de forță, viteză, îndemânare și rezistență. (15 puncte)
a. Definiți calitatea motrică viteza. (2 puncte)
b. Prezentați trei forme de manifestare a calității motrice rezistența. (3 puncte)
c. Specificați cinci factori de condiționare a calității motrice forța. (5 puncte)
d. Precizați cinci factori de condiționare a calității motrice îndemânarea. (5 puncte)

2. Principiul sistematizării și continuității contribuie, alături de celelalte principii, la realizarea
normativității activității didactice în educație fizică. (15 puncte)
a. Menționați aspectele generale ale acestui principiu. (3 puncte)
b. Prezentați cele patru cerințe evidențiate în respectarea acestui principiu. (12 puncte)

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1. Creaţi un complex pentru dezvoltare fizică armonioasă, format din douăsprezece exerciţii
executate în perechi. În descrierea fiecărui exerciţiu, menţionaţi acţiunea motrică şi dozarea,
respectând eşalonarea metodică a exerciţiilor în complex. (15 puncte)

2. Scrieţi cinci exerciții pentru dezvoltarea forței membrelor superioare. Pentru fiecare exercițiu, se
va urmări: (15 puncte)
a. descrierea acţiunii motrice (10 puncte)
b. precizarea dozării efortului (5 puncte)

Vezi subiectul pentru profesori, format pdf. aici.

Vezi baremul de corectare pentru profesori, format pdf. aici.

Vezi subiectul pentru antrenori,format pdf. aici.

Vezi baremul de corectare pentru antrenori, format pdf. aici.